Kasutustingimused

1.       Üldsätted

1.1    Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks TUDENGIVEEBile ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja).

1.2    TUDENGIVEEBil on õigus teha käesolevatesse tingimustesse igal ajal omal äranägemisel muudatusi, mis jõustuvad pärast nende avaldamist TUDENGIVEEBis.

1.3    TUDENGIVEEB pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. töö- ja praktikaportaali, kus kasutajad saavad infot tööpakkumiste ja CV-de kohta ja muud teavet.

1.4    Töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad kasutajad omavahel ilma TUDENGIVEEBi sekkumiseta ning kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

1.5    TUDENGIVEEB ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.6    Kõikide TUDENGIVEEBe veebikeskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub TUDENGIVEEBile, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja TUDENGIVEEBile  loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks tasuta ja/või  teiste isikute teoste kasutamisel vastutab teoste edastaja autori ees võimalike nõuete eest kaitstud teose kasutamisel kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.

1.7    Nii tööpakkumised kui ka kasutajate CV-d võivad olla leitavad Internetis, sh otsimootorite kaudu.

1.8    TUDENGIVEEB võib veebikeskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.

1.9    Kasutajal ei ole lubatud teha mingisuguseid toiminguid, mis on suunatud TUDENGIVEEBi täielikule või osalisele kopeerimisele või kahjustamisele või selle töö häirimisele, sealhulgas ükskõik missuguste arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute vms) abil.

1.10  TUDENGIVEEBis sisalduva teabe (sealhulgas töökuulutuste) mitmekordne sanktsioneerimata avaldamine  on keelatud. Kui soovite kasutada TUDENGIVEEBis avaldatud teavet, võtke palun e posti info@tudengiveeb.ee teel ühendust TUDENGIVEEBiga.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

2.1    TUDENGIVEEB töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on TUDENGIVEEBile edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, tööpakkujatel võimaldatakse tööotsijatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, tööotsijatel võimaldatakse olla nähtav tööpakkujatele ja edastada oma CV-d tööpakkujatele.

2.2    Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud TUDENGIVEEB e-posti aadressil.

2.3    Kasutaja on kohustatud tagama täpsete ja kontrollitud isikuandmete esitamise, mis ei sisalda eksitavat teavet tema hariduse, töökogemuse ja iseloomuomaduste kohta. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud isikuandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel TUDENGIVEEBile ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

2.4    Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada TUDENGIVEEBi teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

2.5    TUDENGIVEEB kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. TUDENGIVEEB ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid TUDENGIVEEBi andmebaasis säilitama. 

2.6    Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet TUDENGIVEEBi ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.

2.7    TUDENGIVEEB ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. TUDENGIVEEBil on õigus edastada neid TUDENGIVEEBi poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, nendega koostöö tegemisel.

3.       Lõppsätted

3.1    Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja TUDENGIVEEBi vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest.

3.2    Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja TUDENGIVEEBi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

3.3    Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja TUDENGIVEEB lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.

 

 

TERMS OF USE

1.       General provisions

1.1    The Terms and Conditions of Use of web environment are binding for TUDENGIVEEB and all its Users (hereinafter referred to as User).

1.2    TUDENGIVEEB is entitled to amend these Terms at any moment at its own discretion, and such amendments shall come into effect as from the moment of publishing thereof in the TUDENGIVEEB.

1.3    TUDENGIVEEB provides the Users with the opportunity to use a web environment, i.e. internship and job portal that allows the Users to receive information about job offers and CVs and other information.

1.4    Contracts of employment, authorisation contracts, contracts for services, etc. shall be entered into by the Users without intervention on behalf of the TUDENGIVEEB and the Users shall be liable for duly performance of such Contracts.

1.5    TUDENGIVEEB shall not be held responsible for the legality of transactions made through the web environment or for the correctness, accuracy, completeness and topicality of the information presented in the web environment.

1.6    TUDENGIVEEB shall have the right to use and publish all data provided in the web environment of TUDENGIVEEB, including the right to use the said data both online and offline, in the media, at events, fairs, advertising materials, etc. By transferring works protected by copyright to the web environment, the User shall grant permission to the TUDENGIVEEB to exercise the economic rights of an author with regard to the said works for free of charge during the entire term of protection of copyright, and to edit and otherwise alter the data. User is responsible for transferring any copyrighted works by ohter authors as well any claim which may arise out of the use of transferred copyrighted works.

1.7    Both job offers and CVs of the Users (except personal data) may be available on the Internet, including via search engines.

1.8    TUDENGIVEEB may, at any time and at its own discretion replace, improve, erase or otherwise alter the composition, structure, content, etc. of data available in the web environment.

1.9    The user is not entitled to perform any actions aimed at full or partial copying, deterioration of the TUDENGIVEEB of disturbance of its operation, including by using any software (applications, scripts, queries via command-line interfaces etc.).

1.10  Unauthorised republishing of the information (including job advertisements) from the TUDENGIVEEB is prohibited. If you intend to use the information published in the TUDENGIVEEB, please contact TUDENGIVEEB by e-mail info@tudengiveeb.ee.

 2.       Principles of processing of personal data

2.1    TUDENGIVEEB shall process personal data submitted to the TUDENGIVEEB by the Users upon entering such data in the web environment. Collected personal data shall be used first and foremost for identification of the User. Employers are allowed to contact job-seekers in order to provide job offers, job-seekers are allowed to be available for the employers and to submit their CVs to the employers.

2.2    The User shall provide personally selected data when using the web environment. The User has the right to specify and correct his personal data, demand termination of processing of personal data and erasure of collected personal data. For that purpose the User shall submit relevant application by sending it to the e-mail address of TUDENGIVEEB indicated in the Terms and Conditions of Use.

2.3    The User is obliged to ensure that the Personal Data provided by him/her is precise and verified, and that they do not contain misleading information with respect to his/her education, work experience and self-description. The User is liable for damage caused to TUDENGIVEEB and third parties as the result of errors, inaccuracies or incompleteness of the Personal Data.

2.4    The User shall grant consent for the processing of personal data to the extent specified in the terms and conditions of use in order to ensure the quality, availability and development of the services provided by TUDENGIVEEB.

2.5    TUDENGIVEEB shall collect and record personal data in electronic form, and when necessary, retrieve personal data in other form. TUDENGIVEEB shall not be required to store the personal data of the Users of the web environment in the database of TUDENGIVEEB.

2.6    Personal data submitted by a person, who wishes to receive commercial communications, publicity materials or information about the products, services and activities of TUDENGIVEEB and its cooperation partner, shall also be used for transfer of such information.

2.7    TUDENGIVEEB shall not transfer or disclose personal data to third persons, except in cases specified in the terms and conditions of use. TUDENGIVEEB shall have the right to transfer such data to selected cooperation partners, primarily employers.

 3.       Final provisions

3.1    The terms and conditions of use shall take effect after their acceptance by the User and shall remain valid until the expiry of legal relationship governed by the terms and conditions of use between the User and TUDENGIVEEB. The User has the right to withdraw from the terms and conditions of use within 14 days after they have been accepted.

3.2    Legislation of the Republic of Estonia shall apply to the legal relationship between the User and TUDENGIVEEB arising from the use of the web environment.

The User and TUDENGIVEEB shall make the effort to resolve the disputes arising from the use of the web environment by way of negotiations. In the event they fail to reach an agreement in the dispute, it shall be resolved pursuant to the procedure prescribed b