Kuidas akadeemiline kirjatöö korrektselt vormistada?

Kirjatöö hea vormistus on oluline, kuna see võib moodustada ühe osa hindest ning aitab hindajal mõista, mida oled kirjutanud. Kirjatööde vormistusnõuded võivad kõrgkooliti/erialati erineda. Need on esitatud sinu eriala üliõpilastööde vormistamise juhendis. 

Kirjalikud tööd koosnevad vormistuslikust ülesehituselt järgmistest osadest:

 1. Tiitelleht
 2. Teksti põhiosa
 3. Viited
 4. Tsitaadid ja refereeringud
 5. Joonised ja tabelid
Joonis 1: Üks võimalik näide tiitellehe kujundusest.

Kõrgkool
Osakond/Instituut
 

 


 
 

 


Tudengi nimi
Töö pealkiri
Töö liik


Juhendaja
Nimi, ametikoht

 

 

 

 

 
Koht
Aasta

Tiitelleht

Tiitellehe korrektne vormistus on väga oluline, kuna see loob tööst esmamulje. Tiitellehel peab kindlasti olema autori nimi. Lisa kursuse nimetus ning õppejõu nimi ja ametikoht. Tiitelleht olgu lihtne ja konkreetne.

Teksti põhiosa

Kui üliõpilastööde koostamise juhend ei näe ette konkreetse kirjatüübi kasutamist, võid selle ise valida. Jälgi, et kirjatüüp oleks kergesti loetav. Tõenäoliselt on ette antud kirjasuuruseks 11 või 12 punkti ning reavaheks 1,5. Tavaliselt jätakse vasaku veerise laiuseks 4 cm ja parema veerise laiuseks 2,5 cm. Siis on ruumi hindaja märkuste jaoks ning töö köitmiseks.

Viited

Viide on allika mainimine sinu töö põhiosas. Tavaliselt esitatakse autori perekonnanimi ja allika avaldamise aeg ning mõne vormistusstiili puhul ka viidatud lehekülg. Viite kohta esitatakse kasutatud allikate loetelus täpsemaid andmeid, mille abil saab lugeja näiteks töö raamatukogust üles otsida. Viitamise kohta vaata ka: Kuidas kasutada teiste autorite mõtteid oma kirjatöös?

Tsitaadid ja refereeringud

Vaata Kuidas kasutada teiste autorite mõtteid oma kirjatöös?

Joonised ja tabelid

Olenevalt teadusvaldkonnast ja püsitatud ülesandest võidakse eeldada kirjaliku töö illustreerimist jooniste ja tabelitega. On oluline, et joonised ja tabelid hõlbustaksid lugejal info mõistmist. Samuti pead järgima oma erialal kehtestatud vormistusnõudeid.

Joonised

 • Kõikidele joonistele tuleb tekstis viidata.
 • Joonised tuleb nummerdada tekstis esinemise järjekorras.
 • Soovitav on paigutada joonised lejekülje üla- või alaosasse, mitte tekstiplokkide vahele. See näeb korrektsem välja ja teksti on lihtsam lugeda.
 • Igal joonisel peaks olema juures legend, kus on esitatud joonise number, pealkiri ja selgitus. Iga joonis peaks olema mõistetav ka eraldiseisvana.

Tabelid

 • Tabeleid kasutatakse suurte andmehulkade süstemaatiliseks ja kompaktseks esitamiseks. Tabelina on väga mugav esitada kvalitatiivseid andmeid.
 • Tabelite vormistamise reeglid on väga sarnased jooniste vormistusreeglitega, välja arvatud see, et tabeli legend peaks olema tabeli kohal.

Vaata ka 

Kuidas esitada andmeid?