Kuidas olla eetiline uurija?

Teadusuuringute kontekstis tähendab sõna „eetika“ põhimõtteid, reegleid ja käitumisnorme, mida uuringut tehes tuleb järgida. Erialati on eetikanõuded erinevad ning sina pead oma töös järgima oma valdkonnas ja kõrgkoolis üldtunnustatud tavasid.

Eetikapõhimõtted

Kõikide uurimisprojektide puhul, kus on tegemist inimestega, on uurijal kohustus kaitsta osalejate ja uuringu läbiviijate inimõigusi, väärikust, tervist ja ohutust. Selleks pead järgima kolme põhimõtet:

 • uuring ei tohi tekitada kahju
 • osalemine peab olema vabatahtlik
 • kogu uuringu jooksul tuleb austada uuringus osalejate konfidentsiaalsust

Loomkatsete tegemiseks peab olema vastava ametiasutuse luba. Kui vajad seda oma uurimuse läbiviimisel, küsi juhendajalt nõu selle hankimiseks.

Uuringu ohutus

Sinu kõrgkoolil on eeskirjad võimalike ohtlike protseduuride läbiviimiseks ja riskide, nt ohtlike kemikaalide kasutamisega kaasnevate riskide ohjamiseks. Formaalsuste täitmist, nt seoses ohtlike kemikaalide käitlemisega, ei tohiks pidada bürokraatiaks, kuna need protseduurid on mõeldud sinu ja teiste uuringu tegijate ja selles osalejate kaitsmiseks.

Nõusolek ja konfidentsiaalsus

On võimalik, et uuringus osalejaid tuleb mõnedest uuringu aspektidest kirjalikult teavitada. Tavaliselt tehakse seda uuringus osaleja infolehe vormis.

Osaleja infoleht sisaldab:

 • uuringu eesmärgi tutvustus
 • kutse ja osaleja valimise põhjendus
 • selgitus osalemise vabatahtlikkuse kohta ja osaleja õiguse kohta uuringus osalemine igal ajal lõpetada
 • uuringu protseduuri selgitus ja uuringuks kuluv aeg
 • osalemise eelised ja puudused
 • konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse kinnitus
 • teave uuringu tulemuste kohta
 • teave rahastamisallika kohta
 • uuringu juhi ja assistentide nimed
 • teave võimaliku sponsori või uuringuga seotud ettevõtte/asutuse kohta
 • vajaduse korral teave kulude katmise kohta

Andmekaitse

Uurimistöö eetika alla kuulub ka isikuandmete kasutamine ja säilitamine, milles tuleb järgida isikuandmete kaitse seadust. Hea tava on piirata andmete säilitamise aega ning teavitada osalejaid sellest, kui kaua nende andmeid säilitatakse ja millal need kustutatakse või hävitatakse.

Eetilise heakskiidu saamine

Esmalt peaksid läbi lugema oma kõrgkooli eetikakomitee või osakonna antud juhised. Kui oled veendunud, et oled oma uuringu eetilisuse eest hoolitsenud, võid koostada eetikakomiteele uuringutaotluse. Taotluse vorm küsi eetikakomiteest. Üldjuhul tuleb taotluses esitada järgmine teave:

 • projekti pealkiri, eesmärk, kestus ja toimumiskoht
 • kasutatav metoodika ja teave selle kohta, kuidas andmeid turvaliselt säilitatakse
 • vajaduse korral osalejate värbamise viis, nende vanus ja sugu ning valikusse kaasamise/valikust väljajätmise kriteeriumid
 • meetmed, millega tagatakse, et kõik sinu kõrgkooli eetikanõuded, on täidetud
 • uuringu rahastaja, kui see on olemas