Kuidas esitada andmeid?

Graafikute ja tabelite koostamine võimaldab oma akadeemilises töös esitada mahukaid andmekogumeid või uuringu tulemusi selgelt ja kompaktselt. Andmekogumeid võib esitada mitmel viisil ning esitusviis võib mõjutada sinu analüüsi või soosida teatavat tõlgendust. Seetõttu tuleb graafikuid, tabeleid ja statistikat koostada kriitilise pilguga.

Sagedasemad graafikute tüübid

 • sektordiagramm  näitab terviku osi

 

 • tulpdiagramm  näitab eri kategooriate hulki

 

 • joondiagramm  näitab loendatud andmete jaotust ajas, hea kasutada trendide visualiseerimiseks

 

 Graafikute koostamine

 1. Mõtle hoolikalt, milliseid andmeid soovid joonisel kujutada ja mis on joonise eesmärk. Sellest lähtuvalt vali sobiv graafik.
 2. Mõtle telje ulatuse ja ühikute peale. Mis on sinu andmete väikseim ja suurim väärtus? Kas teljed on lineaarsed? Kas peaksid telge alustama nullist või kui ei, siis kas muust punktist alustamine moonutab joonisel kujutatut?
 3. Vali esitluselemendid. Näiteks kui kasutad sektordiagrammi, vali sektorite värvid ja varjustus. Otsusta, mis sümboleid andmekogumite tähistamiseks kasutada.
 4. Kirjuta joonise selgitus, sh
 • joonise number
 • joonise pealkiri
 • sümbolite tähendus
 • vajaduse korral info selle kohta, millepärast antud joonise tüüp valiti
 • lühiteave andmete kohta, mis aitavad lugejal joonist mõista ilma teksti muid jaotusi vaatamata

Tabelite koostamine

Joonise asemel on mõttekas tabelit kasutada juhul, kui:

 • andmed on kvalitatiivsed
 • andmekogumeid või muutujaid on liiga palju ning graafik läheks kirjuks
 • on vaja väljendada täpseid väärtusi (graafikust lugemine sõltub silma täpsusest)
 • soovid esitada suurt andmehulka

Kvalitatiivsed andmed: kirjeldavad, mitte arvandmed, nt värvus, valmistamiskoht, nimetus

Kvantitatiivsed andmed: andmed, mida saab väljendada arvuliselt, nt pikkus, kõrgus või hind

Tabeli põhielemendid

 • Pealkiri ja selgitus. Annab lugejale aimu tabeli sisust. Tabelite numeratsioon on jooniste omast eraldi. Pealkiri asub tabeli peal, mitte all.
 • Tabeli struktuur ja tulpade pealkirjad. Iga tulp peaks sisaldama üht liiki andmeid ja tulba pealkiri peaks peegeldama tulba sisu.
 • Andmeväärtused. Andmed tuleks esitada sobiva arvu tüvenumbriga. Pealkirjast peaks olema selge, milline statistiline näitaja esitatakse.
 • Joonealused märkused. Nende otstarve on lühendite selgitamine, erijuhtumite üksikasjade selgitamine.