Kuidas kirjutada nõuetele vastavat esseed?

Essee on kirjatöö vorm, mis võimaldub sul ideid ja teemasid sügavuti käsitleda just sellisel moel nagu sina seda soovid. Essee võib olla ka üks eksami vorme, kus pead kiirelt otsustama, mida ja kuidas kirjutad, et saada võimalikult kõrge hinne.

Esseed kasutatakse peamiselt selleks, et käsitleda keerukaid ja mitmetahulisi küsimusi. Nii saad näidata oma teadmisi, analüüsioskust, faktikäsitlust ja argumenteerimisoskust. Essee peaks sisaldama kolme põhiosa:

 1. Sissejuhatus  annab lühikese ülevaate essee sisust ning sinu eesmärgist ja lähenemisviisist.
 2. Põhiosa – annab edasi informatsiooni, argumendid või põhipunktid.
 3. Kokkuvõte  võtab kokku eespool kirjutatu ning toob välja peamised järeldused ja seisukohad, mida essee põhiosas kirjeldati.

Millised on tüüpilisemad vead essee ülesehituses?

 • Ümber palava pudru. Selline töö on laialivalguv, hüplev, seosetu ega jõua kuhugi välja. Info peab olema esitatud asjakohaselt ja essee erinevad osad peavad olema loogiliselt seotud.
 • Puudub sissejuhatus ja/või kokkuvõte. Sissejuhatus ja kokkuvõte näitavad, et oled võimeline sügavalt ja analüütiliselt mõtlema ning essee moodustab terviku.
 • Liiga üksikasjalik. Kirjutaja on tahtnud näidata, kui palju ta on teab erinevaid fakte, ning unustanud näidata, kui paljust ta tegelikult aru on saanud. Oluline on eristada olulist ebaolulisest.
 • Teadvuse vool. Akadeemilise kirjutamise stiil ei tohi sarnaneda monoloogiga, kus puuduvad korrastatus, seotus, lõigud ja üldine loogika. 
 • Poolik vastus. Essee peab katma kõiki ülesande/küsimuse aspekte, mitte keskenduma vaid ühele.
 • Domineerivad tsitaadid. Sellist tüüpi ülesehitus, kus on kasutatud liigselt tsitaate, ei näita originaalse mõtlemise võimet. 

Kuidas täita essee hindamisnõudeid?

Hindamiskriteeriumide arvestamine on oluline ning nendega tasub alati enne töö kirjutamist tutvuda. Hindamiskriteeriumid peaksid olema avaldatud ainekavas või kursuseprogrammis ning andma sulle hea ülevaate nii töö esituse, ülesehituse kui sisu kohta.

Essee tüüpilised hindamiskriteeriumid

Esitus

Ülesehitus

Sisu

Kirjutamislaad peaks olema:

 • objektiivne;
 • ametlik ja akadeemiline;
 • selges ja korrektses eesti keeles, kõnekeelsete väljenditeta.

Kirjutamise loogika: essee peab olema hoolikalt kavandatud nii, et lausete ja lõikude ülesehitus on loogiline ja sidus. 

Teadmiste kvaliteet: essee sisu peaks näitama

 • et mõistad käsitletud teemasid ning suudad nende vahel luua seoseid;
 • et oled lugenud materjali lisaks loengus käsitletule

Tavaliselt soovitakse tööd elektroonilises või väljaprinditud vormis, kus on arvestatud kõrgkooli vormistusnõudeid (sh reavahe, teksti joondus, kirjavahemärgid).

Vormistuse kontrollimine: loe oma töö lõpuks hoolikalt läbi ning paranda nii vormistus- kui trükivead.

Teemakäsitluse ja argumentatsiooni loogika: sa pead oma seisukohti tõestama nii, et sa ei esitaks väärtusotsuseid.

Viited kirjandusele: oma väidete sidumisel asjakohaste kirjalike allikate ja viidetega, saad kindlasti punkte juurde. Loomulikult tuleb vältida plagiaati ja liigset viitamist.

Asjakohasus: tekst peab olema seotud teema aspektidega ning sisaldama võimalikult vähe üldist juttu.

Kriitiline mõtlemine: sinu esseest peab olema näha, et suudad analüüsida ja sünteesida keerukaid ideid.

Õigekeelsuse kontrollimine: tekstitöötlusprogramm võib võimalikud õigekirjavead allajoonimisega ära märkida, kontrolli need üle.

Tabelite, diagrammide, graafikute ja jooniste kasutamine: pea meeles need pealkirjastada. Samuti peavad need olema ülejäänud tekstiga loogiliselt seotud ja põhjendatud.

Esmaste allikate kasutamine: kui analüüsid ja hindad esmastest allikatest pärinevat materjali, eristud kindlasti teistest töödest ja võid saada paremaid hindeid.