Kuidas koostada referaati?

Referaat on üks kõrgkoolis kasutatavaid kirjatöö vorme. See eeldab teemakohast lugemist ja eri autorite kirjutatust kokkuvõtete tegemist. Referaat ei ole teiste autorite mõtete ümberkirjutamine vaid sinupoolne analüüs loetu põhjal.

Kuidas valida teemat?

Enne referaadi koostamist on sul vaja valida teema õppejõu väljapakutud loetelust või see ise sõnastada. Teema valikul pea silmas, et:

 • teema pakuks sulle huvi 
 • uurimisvaldkonna kohta oleks saadaval piisavalt kirjandust
 • teema ei oleks liiga kitsas ega liiga laialivalguv
 • sul oleks võimalik eri autorite seisukohti võrrelda
 • teema ja/või valdkond oleks aktuaalne

Milliseid allikaid kasutada?

Referaadis kasuta mitmeid eri allikaid, see annab sulle võimaluse leida sarnaseid ja vastanduvaid seisukohti. Allikateks võivad olla:

 • õpikud
 • monograafiad
 • ülevaated
 • teatmeteosed
 • uurimused
 • veebisaidid

Kui sinu tööl on juhendaja, siis võib ta anda sulle alustuseks mõned artiklid teemaga tutvumiseks, samuti võid temalt ise paluda soovitusi. Kui sul tekib raamatukogus raskusi õigete teoste leidmisega, küsi abi raamatukogu töötajatelt. Nemad oskavad anda nõu, milliste märksõnade abil nii veebi- kui paberkandjal allikaid leida. Üks viis uusi allikaid leida on vaadata juba loetud tekstide viiteid.

Praktilised nõuanded referaadi koostamiseks

 • Viita korrektselt. Referaadis on palju viitamist erinevatele allikatele. Kirjuta kohes iga mõtte juurde viide autori ja teose kohta vastavalt oma instituudi või teaduskonna viitamisnõuetele.
 • Kirjuta objektiivselt. Kuigi sul võivad kirjutamise ajal välja kujuneda teema suhtes oma seisukohad, on väga oluline, et sa kirjutaksid tasakaalustatult ja annaksid vastupidistest seisukohtadest õiglase ülevaate. Oma seisukohti võid referaati lisada, kuid põhjenda ja selgita oma arvamusi.
 • Ära loe passiivselt. Märkmete tegemine allikate lugemisel on äärmiselt oluline, et põhipunkte meelde jätta.
 • Alusta kirjutamist võimalikult varakult. Paralleelselt lugemisega hakka kohe kirja panema ka esimesi sisulõike. Hiljem saad neid vajaduse korral kerge vaevaga ümber paigutada.
 • Arutle mustandi üle. Kasuta võimalusel juhendaja või sõbra abi mustandi hindamiseks. Saad teada, millised kohad on jäänud ebaselgeks või ebaobjektiivseks.
 • Vaata kirjutatu kriitiliselt üle. Mida varem referaadi valmis saad, seda kauem on tekstil aega settida, et saaksid selle veelkord läbi lugeda ja täiendada.