Kirjaliku töö kavandamise 3 etappi

Selleks, et kirjalikke töid eesmärgipäraselt koostada, tuleb planeerimisel läbida kolm etappi. Nendeks etappideks on põhiteemade kindlakstegemine, ülesehituse mudeli valimine ning kirjatöö põhistruktuuri koostamine. Sobiliku ülesehituse mudeli valimine lihtsustab oluliselt teksti loomist, kuna annab sulle loogika, mille alusel põhiteemasid käsitleda. 

1. Põhiteemade kindlakstegemine

Kirjutamisprotsessiks valmistumisel on mõtete ergutamiseks esmalt hea teha ajurünnak. Kirjatöö kavandamisel pead uuesti ette võtma selle esimese ajurünnaku tulemused. Neid tuleks nüüd lugemise ja mõttetöö käigus saadud põhipunktide abil edasi arendada. Kaalu, kas on korduvaid teemasid või küsimusi, mida saaksid koondada sama (ala)teema alla. Kasulik oleks kõik seonduvad punktid värviliselt ära märkida, kasutades iga teema puhul eri värvi markerit.

2. Kirjaliku töö ülesehituse mudel

Ülesande juhistest lähtuv ajurünnak ja analüüs peaksid sulle andma kirjatöö sisu. Nüüd on vaja mõelda, kuidas seda sisu kõige loogilisemalt esitada. Analüüsi, milline klassikaline töö ülesehituse mudel aitab sul kõige paremini jõuda ülesandele seatud eesmärgini. Mudeleid on seitse ning iga kirjelduse juures on ka näide selle kasutusvõimalusest.  

Kronoloogiline

Protsessi või etappide kirjeldus

Mudel kirjeldamaks nähtuste muutumist ajas, nt arenguprotsesside kirjeldamine

Liigitamine

Asjade või ideede korrastamine

Hea mudel liikumaks üldisest konkreetsemani, nt arutelu transpordi üle jagades teksti maismaa-, vee- ja õhutransporti käsitletavateks osadeks

Ühine nimetaja

Ühise tunnuse või teema kindlakstegemine

Mudel keskendub ühele nähtusele, probleemile, nt takistused hariduse omandamisel arengumaades

Etapiviisiline

Lühiajaliste, keskmiste ja pikaajaliste aspektide kindlakstegemine

Mudel võimaldab välja tuua erinevas ajalises mõõtmes toimuvate protsesside mõju, nt arutelu teemal „Kuidas mõjutab tööjõu väljaränne Eesti ühiskonda“

Analüütiline

Küsimuse põhjalik uurimine (situatsioon – probleem – lahendus – hinnang -  soovitus)

Mudel on abiks keeruliste küsimuste käsitlemiseks. Esmalt tuleks kirjeldada olukorda, seejärel määratle probleem, kirjelda ja selgita võimalikke lahendusi, tee kindlaks iga lahenduse plussid ja miinused. Lõpetuseks valik välja sinu arvates parim lahendus, põhjendades oma seisukohta. Nt erinevate juhtumite analüüsid

Temaatiline

Teema kõikide külgede kommenteerimine

Mudelis on teksti struktureerimise aluseks teemad, nt sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tegurid

Võrdlev/vastandav

Võrdlemine ja vastandamine

Nt poolt- ja vastuargumendid

Kasutades nimetatud mudelitest ühte, saad kujundada loogilise ja ladusa teksti, mida on kerge jälgida nii sul endal kui lugejal. Pea meeles, et mõnikord on vaja kaks mudelit kokku liita. Näiteks võib tekkida vajadus lisada ühise nimetaja mudelile teatav kronoloogiline mõõde.

3. Kirjatöö põhistruktuur

Kui oled otsustanud, millisele mudelile oma kirjatöö üles ehitada, võta seda arvesse põhiosa  koostamisel ning kasuta sissejuhatust ja kokkuvõtet töö „raamimiseks”. Sissejuhatuses saad mudelit kasutada probleemi püstitusel ning töö ülesehituse tutvustamisel. Kokkuvõttes aitab mudel sul välja tuua sinu kõige olulisemad seisukohad.  Kogu töö struktuur järgib standardmudelit sissejuhatus-põhiosa-kokkuvõte, mille abil vormistatakse akadeemilisi kirjatöid.

Inimesed ja nende mõtlemisviis on erinevad ning seepärast on ka kirjatöö kavandamine erinev. Mõne inimese jaoks on see väga põhjalik protsess, kuid teiste jaoks lihtne ülesanne. Liiga põhjalik kavandamine võib tegevust piirata, liiga vähene kavandamine aga ei tarvitse pakkuda piisavat kondikava. Seepärast peaks arukalt koostatud kava andma piisavalt suuniseid, jättes sulle ka vabaduse teha kirjutamise käigus väiksemaid muudatusi.