Kuidas kasutada teiste autorite mõtteid oma kirjatöös?

Ükskõik millise akadeemilise töö kirjutamisel pead sa esitama viited infole ja seisukohtadele, mille oled võtnud teemakohasest kirjandusest. Teise autori info ja seisukohtade esitamiseks kasutatakse tsiteerimist ja refereerimist. Viitamise põhireegel – kasuta läbi kogu töö ühesugust viitamisstiili!

Miks peab allikatele viitama?

Akadeemiline tava nõuab allikainfo esitamist selleks, et:

  • tunnistada teiste inimeste töö kasutamist – sa pead selgelt esile tooma, millises tekstiosas  on kasutatud  teiste ideid; isegi kui sa viitad mõne autori tööle selleks, et talle vastu vaielda, oled sa siiski kasutanud tema intellektuaalomandit ja pead seda tunnistama
  • aidata lugejatel mõista, kuidas sinu argumentatsioon kujunes ja mis sinu mõttekäiku mõjutas – see aitab neil sinu töö kohta arvamust kujundada
  • aidata lugejal/hindajal hinnata, kui head ja laiahaardelised on sinu teadmised käsitletavast valdkonnast
  • Anda lugejale piisavalt teavet, kuidas iseseisvalt leida üles kasutatud allikad

Teise autori info kasutamine oma tekstis

Tsiteerimine

Tsiteerimiseks on kaks võimalust. Lühike tsitaat paigutatakse lausesse ja ümbritsetakse jutumärkidega. Kui tsitaat on pikk (u 30 sõna või rohkem), esitatakse see taandega lõigus. Kui soovid originaalist mõne osa välja jätta, tuleb nende asemel kasutada kolme punkti (...), /.../ või pikema väljajätu korral kriipsu [- - -].

Refereerimine

Refereerimiseks on samuti kaks võimalust – autori või info esile toomine. See oleneb sinu valitud viitamisstiilist.

  • Infot rõhutav meetod – selle meetodi puhul peetakse väidet uuritavas valdkonnas üldiselt aktsepteerituks ning väidet küsimuse alla ei seata.
  • Autorit rõhutav meetod – autor ja väljaandmisaasta moodustavad osa lausest. Seda meetodit võib kasutada, kui erinevate autorite seisukohad ei kattu ja on oluline tuua välja erinevused või kui soovitakse mingi seisukoht seada kahtluse alla.

Viitamisstiilid

Allikatele viitamise stiile ja kasutatud allikate loetlemise stiile on väga erinevaid. Peaksid kohe kõrgkooliõpingute alguses ennast kurssi viima oma eriala osakonna/teaduskonna kehtestatud nõuetega. Tavaliselt on need esitatud üliõpilastööde vormistamise juhendis, mille võid leida osakonna/teaduskonna veebileheküljelt. Nii on sul võimalik õpingute vältel õiget viitamist harjutada ning lõputööd kirjutades oled selles juba vilunud.