Näpunäited kirjatöö lõppviimistluseks

Akadeemiline kirjutamine on protsess, mis algab kava koostamisega ning lõpeb kirjutatu läbivaatamise, toimetamise ja korrektuuriga. Toimetamine tähendab kirjatöö sisu, teemakohasuse ja mõtte kriitilist läbivaatamist ning vormistus-, lausestus-, kirjavahemärkide ja õigekirjavigade otsimist, korrektuur on võimalike vigade kontrollimine väljaprinditud töös. Toimetamine ja korrektuur tõstavad sinu töö kvaliteeti ning võivad parandada saadavat hinnet.

 Kirjatööde toimetamisel saab jälgida erinevaid tasandeid:

 • sisu ja asjakohasus
 • selgus, stiil ja sidusus
 • õigekeelsus
 • õigekiri ja kirjavahemärgid
 • vormistus
Sisu ja asjakohasus, selgus, stiil ja sidusus

Õigekeelsus ja kirjavahemärgid

Vormistus

 • Loe teksti valjusti – kuulates on kergem leida vigu, mida vaikselt lugedes ei märganud.
 • Võta uuesti ette ülesandepüstitus. Võrdle, kas tulemus vastab ülesandes esitatud nõuetele.
 • Kontrolli, kas oled sissejuhatuses seatud eesmärgid saavutanud.
 •  Loe töö peale mõne aja möödumist erapooletu pilguga läbi ja kontrolli, et põhjendused ei oleks vastuolulised.
 • Lisa täiendavaid või enne märkimata jäänud põhjendusi, mis sinu väiteid tervikuna kinnitavad.
 • Kontrolli faktide paikapidavust.
 • Eemalda tekst, mis kordab juba esitatud mõtet ja on sisutühi. Teksti mahu vähendamine 10-25% võrra võib kvaliteeti märgatavalt parandada.
 • Hinda oma teksti ausalt ja kriitiliselt. Jälgi, et oled kõikidele kasutatud allikatele korrektselt viidanud ning viitamisstiil on läbivalt ühtne.
 • Kontrolli, et töös ei oleks plagiaati.
 • Sõnasta ümber kohad, mis on teadustöö jaoks liiga argikeelsed ning jälgi, et keelekasutus oleks neutraalne.
 • Kontrolli, et pealkirjad ja alapealkirjad sobivad töö stiiliga.
 • Vaata, kas teksti eri osad on omavahel hästi seotud. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb kokkuvõttega, milles seostatakse käsitletud teema järgmise peatükiga.
 • Kontrolli, et lausete ja lõikude ülesehitus oleks sujuv.
 • Korrigeeri lausete pikkust – lühenda pikki ja liida järjestikuseid lühikesi lihtlauseid. Pea meeles, et lühikesed laused on üldiselt kergemini loetavad.
 • Jälgi sõnastuse võimalikku kohmakust. Kui lause tundub kohmakas sulle kui kirjutajale, jääb see tõenäoliselt ebaselgeks ka lugejale.
 • Rikasta kasutatud sõnavara, et mõte saaks edasi antud väljendusrikkamalt. Termineid kasuta siiski järjekindlalt samal kujul.
 • Tekstitöötlusprogrammide kasutamisel jälgi, et oled kinni pidanud üliõpilastööde vormistamise juhendi nõuetest.
 • Trükivead paranda spelleri abil.
 • Kontrolli, et oled esitanud kasutatud allikate loetelu oma kõrgkooli poolt esitatud nõuete kohaselt.
 • Vaata, et kõik leheküljed oleksid nummerdatud ja töö nõutavalt köidetud.
 • Kontrolli, et tööl on sinu nimi ja muud vajalikud andmed.
 • Jälgi, et joonised, graafikud ja muu illustreeriv materjal on kogu töö ulatuses ühtselt tähistatud.